V rejstříku je 574 svěřenských fondů. Část trustů povinnou registraci nezvládla a hrozí jim likvidace

Estimated read time 4 min read

Svěřenské fondy nyní vznikají podle nových pravidel až zápisem do evidence, kterou vedou rejstříkové soudy. Dříve založené fondy měly povinnost registrovat se do 1. 7. 2018. Řada z nich evidenční povinnost nesplnila a hrozí jim likvidace. Registrovat se musí i nově založené trusty. Zájem o svěřenské fondy se v České republice v posledních měsících zvyšuje, a to díky prosperující ekonomice a bohatnutí společnosti.

Počet nově evidovaných svěřenských fondů u rejstříkového soudu i poptávka po jejich založení v poslední době rostou. Nezastavila je ani povinnost zápisu do evidence, která platí od 1. ledna letošního roku. „Registrační povinnost ukládá trustům rejstříkový zákon. Evidence svěřenských fondů je informačním systémem veřejné správy, do něhož se zapisují zákonem vymezené údaje. Evidence je částečně neveřejná a vedou ji rejstříkové soudy,“ připomíná Pavel Kolář, Generální sekretář Komory svěřenských poradců a správců.

Neregistrovaným fondům hrozí likvidace

Zažádat o zápis do evidence musí nejen nově zakládané, ale i dříve vzniklé fondy. Na splnění této povinnosti měly 6 měsíců. Lhůta pro podání na zápis svěřenského fondu skončila 1. 7. 2018. Pokud návrh na zápis nebyl do tohoto termínu podán, správa svěřenského fondu zanikla.

K 1. 7. 2018 bylo evidováno 487 trustů, o den později se počet zvýšil na 522, což bylo způsobeno průběžným zpracováním návrhů na zápis. Evidenční povinnost nesplnily většinoutzv. samosprávné svěřenské fondy, kdy pověřený správce z rodinného nebo blízkého okruhu nepřistoupil k zápisu s náležitou odbornou péčí.

Lhůta je v tomto případě prekluzivní, proto zmeškání nemůže soud prominout. S jejím uplynutím jsou spojené hmotně právní důsledky, jako je zánik správy svěřenského fondu. Ve všech případech se čeká na výsledek odvolání proti tomuto usnesení. Pokud by odvolání nebylo podáno, tak po nabytí právní moci tohoto usnesení by byla věc postoupena Nejvyššímu soudu České republiky, který by s největší pravděpodobností rozhodl o likvidaci svěřenského fondu,“ vysvětluje Pavel Kolář.

Na Komoru svěřenských poradců a správců, nezávislou profesní organizaci, se nyní obrací řada správců se žádostí o pomoc. Jde o případy, kdy v návrhu na podání zápisu udělali například formální chyby nebo návrh podali na místně nepříslušném rejstříkovém soudu, a proto lhůtu promeškali, takže fond nebyl zapsán.

Průmysl trustů v Česku roste

Aktuálně je v České republice evidováno 574 svěřenských fondů (k 18. červenci 2018). Průmysl svěřenských fondů roste společně s bohatnutím společnosti, podobně jako v zahraničí. „To je jednoznačně pozitivní indicie, že česká ekonomika prosperuje. Dochází k bohatnutí jednotlivců, kteří majek nabyli například prodejem nemovitostí či svého podnikání nebo těží ze správy vlastního kapitálu,“ konstatuje Pavel Kolář.

Nezastupitelnou roli v rostoucí poptávce po trustech mají i rodinné firmy. Jejich majitelé zakládají svěřenské fondy s cílem ochránit majetek před riziky plynoucími z podnikání nebo jako prevenci vůči rizikům, jimž čelí v běžném životě.

Mnohdy jsme byli svědky transformace dosavadního způsobu správy rodinného majetku do nové podoby. Byli jsme přítomní vzniku největších svěřenských fondů známých jako family trusty,“ dodává Ing. Peter Kováčik, ředitel zákaznického servisu společnosti Svěřenská správa.

V posledních měsících poptávka po službách společnosti Svěřenská správaroste i kvůli absencidalších odborníků na trhu, kteří se specializují na zakládání a správu svěřenských fondů.„Situaci jsme vyřešili úspěšnou aliancí s Komorou svěřenských poradců a správců, která má nyní 50 členů. S nimi na zpracování jednotlivých zakázek spolupracujeme, takže jsme schopni pokrýt širší část trhu nebo řešit atypické poptávky,“ uzavírá Peter Kováčik.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.