Zaměstnanci a jejich boj s osobními ochrannými pracovními prostředky. Jaké hrozí sankce a jak může pomoci zaměstnavatel?

Estimated read time 6 min read

Když se občas projedeme po ulici, kde panuje čilý stavební ruch nebo se dostaneme třeba do areálu nějakého výrobního závodu, není problém prakticky kdykoliv napočítat jednotky zaměstnanců, které uvidíte bez helem, rukavic či jiných běžných osobních ochranných prostředků. Tímto jednáním se však daní zaměstnanci vystavují nejen riziku sankcí ze strany zaměstnavatele, ale zejména ohrožují vlastní život a zdraví. Na druhou stranu by se měl zaměstnavatel zajímat, jestli mají jeho zaměstnanci vhodné ochranné pomůcky a jestli je třeba neomezují v pracovní činnosti. Výběr a používání správných OOPP je vždy dlouhodobým úkolem pro spolupráci zaměstnanců a zaměstnavatelů, přičemž každá z těchto stran má v problematice ochrany zdraví při práci své nezastupitelné místo.

Používání OOPP nařizuje zákoník práce

V zákoníku práce, tedy konkrétně zákonu č.262/2006 §104 odst. 1, je uvedena povinnost poskytnout zaměstnancům takové ochranné pracovní prostředky, které nejen chrání zdraví a život zaměstnance před možnými riziky na pracovišti, ale také odpovídají podmínkám na pracovišti a zohledňují potřeby a dispozice daného zaměstnance. Výběr konkrétních prostředků by měl vycházet z tzv. analýzy rizik na pracovišti, na základě které následně zvolí zaměstnavatel vhodné ochranné prostředky, které uvede do vnitřního předpisu, čímž se zavazuje takové prostředky poskytnout. Pro zaměstnance na druhé straně vzniká povinnost tento vnitřní předpis respektovat a jeho porušení může mít pro zaměstnance vážné následky.

Výpověď i náhrada škody při porušení povinností

Porušení pracovních povinností je dle zákoníku práce rozlišováno do několika stupňů, nicméně nás bude v tuto chvíli zajímat porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem, za které může následovat okamžité ukončení pracovního poměru a méně závažné porušení pracovní povinnosti, které může vyústit ve zrušení pracovního poměru zejména při opakovaném výskytu. Nezapomínejme také, že nerespektování pracovního předpisu ovlivní velmi negativně případné kompenzace při pracovním úrazu, resp. může část kompenzací za vzniklou škodu přenést přímo na zaměstnance. Při porušení pracovní povinnosti nemusí zaměstnavatel u následného pracovního úrazu také zaměstnanci dorovnávat mzdu ani jej jiným způsobem podporovat. Stačí tedy např. vážnější úraz hlavy z důvodu nenošení helmy, i když na to byl zaměstnanec upozorněn, aby se daný zaměstnanec dostal do značných zdravotních i finančních problémů.

Zaměstnavatel by měl OOPP dobře vybírat

Nenošení či nepoužívání OOPP je za všech okolností hrubé porušení pracovní kázně zaměstnance, nicméně i zaměstnavatel má v tomto případě určité povinnosti, které vyplývají z nařízení vlády č.21/2003 Sb., které stanovuje další vlastnosti OOPP, které musí:

ñ Krýt daná rizika a nesmějí sami sobě představovat další rizika

ñ Odpovídat specifickým podmínkám na daném pracovišti

ñ Být uzpůsobeny fyzickým předpokladům zaměstnanců

ñ Respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců

Z těchto ustanovení vyplývá, že ne každý prostředek, který má certifikaci OOPP je vhodný na daný typ práce či do specifických pracovních podmínek. Abyste si jako zaměstnavatel mohl být jist, že vaši zaměstnanci mají skutečně vhodné pracovní pomůcky, je dobré udělat si malý průzkum u vašich zaměstnanců a zjistit, jestli jim dané pomůcky dobře sedí a jestli plní dobře svůj účel a umožňují zaměstnanci bezpečně a efektivně pracovat. Pokud chcete mít jistotu už při nákupu těchto pomůcek, určitě do procesu nákupu zahrňte i vedoucí jednotlivých úseků či pracovních čet, kteří znají daný pracovní úkol, a nechte je, ať si dané pomůcky nejprve vyzkouší a dají vám zpětnou vazbu na jejich funkčnost, ergonomii a praktičnost.

Důležitá je i analýza rizik a pravidelný servis

Každý výrobek, který obdrží certifikaci jako OOPP, by měl už sám o sobě splňovat vysoké standardy kvality a spolehlivosti, nicméně toto samo o sobě ve většině případů nestačí. Jakýkoliv osobní ochranný prostředek by měl být vybírán se znalostí daného pracovního úkolu, prostředí, kde bude daná práce vykonávána a v neposlední řadě také zaměstnanců, kteří budou dané OOPP používat. Tyto faktory nejlépe vyplynou z dobře vytvořené analýzy rizik, která je kromě jiného náležitou součástí každé kvalitně vedené dokumentace BOZP, stejně jako seznam OOPP a údaje o jejich pravidelné revizi. Proto věnujte pozornost kvalitnímu zpracování dokumentace BOZP se všemi jejími náležitostmi, jelikož vám tato může velmi dobře ukázat, jakým způsobem zvládat rizika při jednotlivých pracovních činnostech.

Servis OOPP je dle zákona povinný minimálně jednou ročně, přičemž se o tomto servisu musí provést zápis do příslušné části dokumentace BOZP. Servis OOPP provádí akreditované pracoviště, které vystavuje též i potvrzení o revizi daného OOPP, které se následně vkládá do celé dokumentace BOZP. V dnešní době však některé společnosti poskytující služby z oboru bezpečnosti práce nabízejí i možnost paralelního elektronického vedení dokumentace BOZP, která za vás hlídá veškeré lhůty a pravidla pro revizi OOPP, což je bezpochyby velmi užitečná funkce, kterou lze jednoznačně doporučit, obzvlášť v souvislosti se správným přístupem k OOPP.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.