Česká hospodářská komora: 10 kroků k prosperitě

Estimated read time 8 min read

Obracím se na vás s 10 body, které považuji za důležité pro zlepšení podnikatelského prostředí, a apeluji na politickou reprezentaci napříč názorovým spektrem, aby spolupracovala na jejich realizaci, protože tím významně přispěje k zajištění dlouhodobé ekonomické prosperity České republiky.

1. Vzdělání. Nůžky mezi nabídkou škol a potřebami podnikatelské sféry se stále více rozevírají. Místo techniků se firmám hlásí gymnazisté a absolventi vysokých škol s humanitním zaměřením. Učiňme tomu konečně přítrž. Otevřme dětem a dospívajícím svět vědy, techniky a výzkumu, propojme školy všech stupňů s podniky. Ustupme od systému financování „na žáka“ a hlavně, přesvědčme rodiče, že učňovské vzdělání může být chlouba, nikoliv ostuda.

Vyzýváme vládu, aby do konce roku předložila konkrétní plán kroků, kterými zajistí zvýšení státní podpory technického vzdělávání.

2. Podmínky pro podnikání.
Vstup do podnikání je překážkovým během na dlouhou trať, po dosažení cílové pásky čeká podnikatele nepřehledná džungle neustále se měnících zákonů, nařízení, vyhlášek, k tomu byrokracie, nejednotný výklad platných norem, nekoncepční kontrola a někdy i bezradnost úředníků. Zákony a závazné normy se novelizují i pár týdnů po jejich vstupu v platnost. Kontrolní činnost se vyhýbá závažným proviněním, zato se vyžívá v trestání formálních malicherností. Přejděme na elektronizaci agendy a preferujme zdravý rozum při výkonu kontroly. Hospodářská komora ČR zde nabízí spolupráci.

Voláme po informačním systému, který bude přehledně a na jednom místě integrovat všechny povinnosti, jejichž plnění stát požaduje po podnikateli.

3. Postavení malého a středního podnikání. Právě na něj nejvíce dopadá nestabilita a nepředvídatelnost vývoje podnikatelského prostředí. Dejme mu prioritu, vždyť česká ekonomika do roku 1948 vždy stála na malém a středním podnikání. Stát a politická reprezentace proto musí začít považovat podporu tohoto segmentu za svou prioritu. Sami podnikatelé musejí klást větší důraz na etickou stránku své činnosti, odmítání a pranýřování nekalých praktik, posílit snahu o vzájemné partnerství a překonání národní a lokální sebestřednosti a sebezahleděnosti.

Proč stát neekonomicky buduje paralelní strukturu pro komunikaci s podnikateli (přes CzechInvest, CzechTrade a další), místo využití Hospodářské komory ČR?

4. Promarněná období makroekonomického růstu. Vláda musí využít období ekonomického vzestupu ke konsolidaci veřejných financí. Obnovme diskusi o klíčových reformách. Došlo k faktickému zastavení reforem zdravotního a důchodového systému, což bude mít v budoucnu zásadní dopady na deficit státního rozpočtu.

Navrhujeme, aby vláda v návrhu rozpočtu na rok 2016 výrazně snížila strukturální deficit.

5. Výzkum, vývoj, inovace. V ČR proběhly během posledních let masivní investice do vědecko-výzkumné infrastruktury, aniž by byla zajištěna odborně personální kapacita pro taková výzkumná centra. Vláda musí vytvořit motivační podmínky pro propojení výzkumných pracovišť s podniky. Převládá malá provázanost VVI s praktickým uplatněním, samoúčelnost a nízká kvalita a objektivita hodnocení výzkumné a vývojové práce. Chybí nám koncept inteligentní specializace, jenž je významný zvlášť pro regionální malé a střední podniky.

Požadujeme významnější zapojení malých a středních podniků do programů VVI.

6. Daňová správa a zatížení práce. Víme, že zvýšení daňové disciplíny se týká i samotných podnikatelů. Současná výše daňových sazeb není největším problémem, zato komunikace se správci daně ano. Očekáváme viditelné a trvalé úsilí o zjednodušení komunikace finančních úřadů s podnikateli. Celkové zatížení práce patří k nejvyšším na světě.

Požadujeme, aby vláda předložila konkrétní návrhy, které povedou ke snížení celkového zatížení práce.

7. Podpora exportu. Stát se v minulosti orientoval na velké firmy, bohužel s katastrofálním dopadem do portfólia EGAP a ČEB. Malé a střední podniky byly vždy považovány až za druhého v řadě, který se dodavatelsky napojí na velké a podporované hráče. Udržme exportní podporu velkých podniků, ale navíc podpořme malé a střední podniky coby finálního dodavatele.

Vláda musí definitivně rozhodnout – buď umožnit využívaní ČEB a EGAP jako instituce podporující export do rizikových teritorií, anebo jejich činnost utlumit.

8. Čerpání fondů EU. Čerpání ze strukturálních fondů EU je příležitost pro strategické a udržitelné projekty. Nové programové období nabízí tzv. finanční nástroje, které rozšiřují nabídku financování projektů a přinášejí nové příležitosti pro podnikatele. Zásadní výzvou je férovější přístup podnikatelů ke všem soukromým i veřejným zdrojům financování. Budeme požadovat nápravu v tom nejvíce bolavém místě – nejednotnosti při rozhodování různých kontrolních institucí.

Vláda musí prosadit opatření, která zabrání situacím, kdy podnikatel jednou kontrolou úspěšně projde a druhá mu schválený postup následně vytkne.

9. Infrastruktura. Rozvoj dopravní infrastruktury se po roce 2009 prakticky zastavil, především v souvislosti s bojem proti korupci (a strachem úředníků rozhodovat), nepovedenou legislativou a přitvrzující regulací. Je skandál, že nemáme dokončený pražský okruh nebo dálnici do Českých Budějovic. ČSA už téměř nikam nelétají. Máme nejhustší železniční síť v celé EU, ale bez požadované kvality.

Očekáváme, že v letošním roce bude schválen nový zákon o zadávání veřejných zakázek, kdy cena nebude jediným kritériem, a zpracován nový stavební zákon, který bude integrovat jednotné povolovací řízení. Bude využíván koncept PPP.

10. Etika podnikání. Obraz podnikatele v ČR je pokřivený, i kvůli občasné vládní rétorice. Podnikatelé včetně OSVČ jsou tvůrci hodnot a přispívají k hospodářskému růstu. Společnost si pořád málo uvědomuje, jak jsou podnikatelé vystaveni nejistotám, včetně někdy až regulatorní a kontrolní zlovůle. Rovněž komunita podnikatelů má občas přetrvávající dluhy co do respektování základních pravidel podnikatelské etiky.

Vláda nesmí snižovat význam podnikatelů a OSVČ. HK ČR bude garantem zvyšování etiky podnikání.

Autor: Vladimír Dlouhý, Zdroj: www.komora.cz

Jak se získat léky on-line na nejlevnější ceny? Jaké faktory rodiny, že když se rozhodnou ke koupi nějaké léky? Cialis je jedním z dokonalé léčiv všech dob. Máte-li zájem o Cialis kupon, možná nebude chtít vědět o http://cialis-cz.com/. Jaká je nejzávažnější informace byste měli studovat o http://cialis-cz.com/kupon.html? Velmi podstatný bod, který je třeba hledat, je cialis prodej. Drogy, bezpodmínečně, se chystá zlepšit svůj život. Pokračujte ve čtení na seznamu léčivých přípravků, které mohou způsobit zdravotní problémy, a co možná budete udělat pro zastavení nebezpečné sekundární efekty. Jakýkoli lék může ovlivnit způsob, jakým ostatní léky účinkují a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, způsobující nebezpečím závažné nežádoucí vlivy. Získat odbornou pomoc, pokud máte jakékoliv alergické reakce na tento obecný. Promluvte si se svým sexuálním terapeutem, aby zjistil, jestli je to zdravé, aby se spínač.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.