Exkluzivní srovnání: Zaměstnanec versus živnostník

Estimated read time 11 min read

Z členské základny HK ČR dostáváme opakovaně dotazy na rozdíly mezi zaměstnanci a živnostníky, tedy samostatnými podnikateli – OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). Hodnocení výhod a nevýhod obou skupin je stále předmětem živých debat a je vždy do značné míry subjektivní.

Proto vám předkládáme objektivní srovnání sociálních a ekonomických hledisek (tabulky 1 a 2). Dále stručně shrnujeme odvodové povinnosti (tabulka 3). Na konkrétním příkladě v části II. názorně přibližujeme finanční souvislosti (tabulky 4 – 6). Náš modelový příklad vychází z předpokladu, že zaměstnanec a OSVČ vykonávají fakticky podobnou práci a jsou ve srovnatelné životní situaci.

Při srovnání obou typů zaměstnanců je rovněž třeba si uvědomit, že se na ně dopadá rozdílná právní úprava.

Zaměstnanec je dle ustanovení § 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.

Podnikatel je dle ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

I. ZÁKLADNÍ PŘEHLED

Tabulka 1: Sociální aspekty

Sociální aspekty Zaměstnanec Živnostník – OSVČ
Zvláštní právní ochrana Ano dle zákoníku práce Ne
Maximální délka pracovní doby Ano – max. 12 hodin denně, 40 hodin týdně a povinné přestávky / doby odpočinku Ne – stanovuje si sám
Možnost rozvržení pracovní doby Ne – rozvrh stanovuje zaměstnavatel Ano
Nadřízenost x podřízenost – zadávání pokynů Ano – povinnost plnit úkoly zadané nadřízeným zaměstnancem Ne – podniká dle vlastního podnikatelského uvážení, svým jménem a na vlastní odpovědnost a na své riziko
Osobní výkon práce Ano (nesmí za sebe poslat zástupce) Ne – může pověřit třetí osobu (například v době nemoci)
Úraz / nemoc z povolání Nárok na odškodnění / dávky Bez zákonného nároku – lze sjednat komerční pojištění
Dovolená Ze zákona 4 týdny placené dovolené Bez nároku na placenou dovolenou
Benefity Dle nabídky zaměstnavatele Bez nároku
Nárok na dávky v nemocenské
při pracovních neschopnosti
Ano ze zákona je vyplácena od 4. dne nemoci náhrada mzdy, (do 14 dne nemoci ji hradí zaměstnavatel od 15 dne stát) Ano, pokud se dobrovolně přihlásil do systému, jinak bez nároku. Nárok na státní dávky až od 15. dne nemoci
Nárok na ošetřování nemocného člena rodiny Ano – dávka ze státního rozpočtu na dobu 9 kalendářních dnů Ne
Zaměstnávání mezi manželi Nelze uzavřít pracovněprávní vztah mezi manželi Manželé mohou společně podnikat

Tabulka 2: Ekonomické aspekty

Ekonomické aspekty Zaměstnanec Živnostník – OSVČ
Zajišťování práce (včetně PR a marketingu)
Ne – povinnost plnit pokyny zaměstnavatele, který zajišťuje zakázky Ano – práci a zakázky si zajišťuje sám a plně nese podnikatelské riziko
Náklady spojené s výkonem práce (pracovní a ochranné pomůcky) včetně administrativy (účetnictví, mzdová agenda) Ne – práce je vykonávána na náklady zaměstnavatele Ano náklady nese podnikatel resp. jsou promítnuty do ceny výrobku/služby
Odpovědnost za dodržování právních předpisů (vztahujících se k předmětu podnikání) a odvodových povinností vůči státu Ne Ano
Minimální mzda Ano Ne
Splatnost odměny
Nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce.
Není-li uhrazena z důvodu insolvence zaměstnavatele, existuje speciální systém úhrady zajištěný Úřadem práce pro maximálně 3 měsíční mzdy
Dle smlouvy, maximálně tříměsíční splatnost.
Není li odměna uhrazena, lze ji vymáhat soudně jako běžnou obchodněprávní pohledávku
Výpovědní doba – ochrana při skončení smluvního vztahu Zpravidla 2 měsíce při skončení pracovního poměru, případný nárok na odstupné Není zákonný nárok, lze sjednat
Příplatky Ano – zákonný nárok – typicky práce přesčas, práce ve svátek, v neděli, noční práce, Ne – nutno zahrnout do celkové sjednané odměny
Cestovní náhrady Ano – zákonný nárok Ne – nutno sjednat
Odpovědnost za škodu Omezená na čtyřapůlnásobek průměrného měsíčního výdělku Neomezená (lze sjednat komerční pojištění) – ručí celým svým majetkem

Tabulka 3: Odvodové povinnosti (v platební a administrativní rovině)

Odvodové povinnosti Zaměstnanec Živnostník – OSVČ
Daň z příjmů
15% – sazba ze superhrubé mzdy
20,1% – sazba přepočtená na hrubou mzdu
Daň sráží a odvádí zaměstnavatel
15%
Zdravotní pojištění
4,5% + 9% zaměstnavatel
Veškeré pojistné odvádí zaměstnavatel, a to nejméně ve výši připadající na minimální mzdu;
vyměřovací základ odpovídá hrubé mzdě
13,5% z vyměřovacího základu, minimální měsíční záloha pro rok 2015: 1 797 Kč;
vyměřovací základ odpovídá polovině základu daně z příjmů
Pojistné na sociální zabezpečení
6,5% + 25% zaměstnavatel (včetně povinného pojistného 2,3% na nemocenské pojištění)
Veškeré pojistné odvádí zaměstnavatel;
vyměřovací základ odpovídá hrubé mzdě
29,2% (nezahrnuje případné pojistné 2,3% na dobrovolné nemocenské pojištění) z vyměřovacího základu, minimální měsíční záloha pro rok 2015: 1 943 Kč;
vyměřovací základ odpovídá polovině základu daně z příjmů
Uplatnění nákladů Ne – náklady na výkon práce nese zaměstnavatel Ano – možnost zvolit paušál daný zákonem, anebo uplatnit skutečně vynaložené výdaje
Sleva na dani na poplatníka Ano Ano
Sleva na dani na dítě Ano Ne, pokud uplatňuje výdajový paušál
Administrativní povinnosti Ne, pouze ve výjimečných situacích podává daňové přiznání, jinak veškeré povinnosti plní zaměstnavatel Ano (přihlášky, oznámení změn, hlášení údajů, podání přehledu, informování o jiných podáních)

II. VZOROVÝ PŘÍKLAD:

OSVČ (živnostník)

 • Tabulka 5: 3 modelové příklady příjmů:
  (A) měsíčně fakturuje 25 000 Kč (hrubý měsíční příjem stejný jako u zaměstnance), tj. roční tržby ve výši 300 000 Kč
  (B) roční tržby ve výši 402 000 Kč, tj. ve výši superhrubé mzdy, kterou vynaloží zaměstnavatel na zaměstnance s hrubou měsíční mzdou 25 000 Kč
  (C) roční tržby ve výši 926 500 Kč, které po aplikaci výdajového paušálu zajistí stejný „čistý“ měsíční příjem jako u zaměstnance s měsíční hrubou mzdou ve výši 25 000 Kč
 • Výdajový paušál ve výši 60% z příjmů (v dané situaci maximálně do výše 1 200 000 Kč obratu ročně)
 • Podniká na základné volné živnosti
 • Nemá žádné zaměstnance
 • Samostatnou výdělečnou činnost vykonává jako hlavní

Zaměstnanec

 • Zaměstnán v soukromém sektoru
 • Tabulka 4: hrubá měsíční mzda – 25 000 Kč
 • Práce na plný úvazek na základě pracovní smlouvy
 • Standardní benefity – 5. týden dovolené, 3 dny indispozičního volna, vánoční bonus dle vnitřních předpisů zaměstnavatele

Společné pro zaměstnance i OSVČ:

 • Osobní stav: ženatý, manželka zaměstnaná
 • 2 nezletilé děti
 • Uplatňují daňové zvýhodnění pouze na děti, pokud jim to právní předpisy umožňují

Předložené srovnání dvou základních způsobů výdělečné činnosti je namodelováno tak, aby existovaly porovnatelné vstupy. Vycházíme tedy ze situace, kdy se činnost podnikatele fakticky podobá činnosti zaměstnance (pravidelný příjem ve stejné výši, srovnatelná životní situace). Proto nesrovnáváme zaměstnance a podnikatele, který je zároveň zaměstnavatelem.

Pro určení výše nákladů živnostníka je použit výdajový paušál. Konkrétní výše výdajového paušálu pro dané skupiny živností je dána zákonem. Jejím hlavním účelem je snížení administrativy spojené s podnikáním, přičemž adekvátnost paušálu se pro konkrétní živnosti i konkrétní podnikatele může lišit (například kadeřnice na vesnici bude mít nižší nájem než ve městě, naopak může mít například větší náklady na dopravu, či nižší ceny svých služeb, v principu však uplatňují stejnou výši výdajového paušálu).

Výdajový paušál může celé srovnání zkreslit, pokud jsou faktické výdaje podnikatelé nižší, neboť tím vzroste jeho čistý příjem, situace se ale bude vždy lišit podle konkrétního druhu živnosti a činnosti, či v rámci jednotlivých daňových období, kdy například živnostník v jednom roce realizuje větší investici (nákup auta, vybavení atp.) a v dalším nikoliv.

Na druhou stranu podnikatel uplatňující výdajový paušál nemůže využít stejné daňové úlevy jako zaměstnanec (sleva na dítě).

Tabulka 4: Zaměstnanec
Odvody Zaměstnanec Zaměstnavatel
Hrubý měsíční příjem 25 000 Kč
Superhrubá mzda
33 500 Kč
Pojistné na sociální zabezpečení 1 625 Kč 6 250 Kč
Zdravotní pojištění 1 125 Kč 2 250 Kč
Sleva na dani 2 070 Kč
Sleva na dítě 2 434 Kč
Daň z příjmů bez slevy 5 025 Kč
Daň z příjmů po slevě 521 Kč
Čistý měsíční příjem 21 729 Kč

Tabulka 5: 3 modelové situace příjmů OSVČ (vysvětlení v úvodu II. části)

Odvody / Příjem
Příklad A
OSVČ
Příklad B
OSVČ
Příklad C
OSVČ
Roční příjem 300 000 Kč 402 000 Kč 926 500 Kč
Náklady – výdajový paušál 60% 180 000 Kč 241 200 Kč 555 900 Kč
Základ daně 120 000 Kč 160 800 Kč 370 600 Kč
Daň z příjmů 18 000 Kč 24 120 Kč 55 590 Kč
Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč
Daň z příjmu po slevě 0 0 30 750 Kč
Pojistné na sociální zabezpečení 23 316 Kč 23 477 Kč 54 108 Kč
Zdravotní pojištění 21 564 Kč 21 564 Kč 25 016 Kč
Roční odvody celkem 44 880 Kč 45 041 Kč 109 873 Kč
Čistý roční příjem 75 120 Kč 115 759 Kč 260 727 Kč
Čistý měsíční příjem 6 260 Kč 9 647 Kč 21 727 Kč

Tabulka 6: Celkové roční srovnání zaměstnanec x OSVČ

Zaměstnanec OSVČ OSVČ OSVČ
Daň 6 252 Kč 0 Kč 0 Kč 30 750 Kč
Pojistné na sociální zabezpečení 94 500 Kč 23 316 Kč 23 477 Kč 54 108 Kč
Zdravotní pojištění 40 500 Kč 21 564 Kč 21 564 Kč 25 016 Kč
Celkem odvody 141 252 Kč 44 880 Kč 45 041 Kč 109 873 Kč
Čistý příjem 260 748 Kč 75 120 Kč 115 759 Kč 260 727 Kč
Podíl odvodů na čistém příjmu 0,54 0,60 0,39 0,42

Zdroj: http://www.komora.cz/

Jak se dostávat léky on-line na nejlevnější ceny? Jaké faktory rodiny, že když se rozhodnou ke koupi nějaké léky? Cialis je jedním z dokonalé léčiv všech dob. Máte-li zájem o Cialis kupon, pravděpodobně budete chtít vědět o http://cialis-cz.com/. Jaká je nejzávažnější informace byste měli studovat o http://cialis-cz.com/kupon.html? Velmi podstatný bod, který je třeba hledat, je cialis prodej. Drogy, bezpodmínečně, se chystá zlepšit svůj život. Pokračujte ve čtení na seznamu léčivých přípravků, které mohou způsobit zdravotní potíže, a co můžete udělat pro zastavení nebezpečné vedlejší efekty. Jakýkoli lék může ovlivnit způsob, jakým ostatní léky účinkují a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, způsobující potenciálně závažné nežádoucí efekty. Získat odbornou pomoc, pokud máte jakékoliv alergické reakce na tento obecný. Promluvte si se svým pohlaví terapeutem, aby zjistil, jestli je to zdravé, aby se spínač.

Další články

Další články autora

+ There are no comments

Add yours

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.